Práci s webovou stránkou řídí uživatel

Druhý díl seriálu věnujícího se rozboru jednotlivých pravidel přístupnosti.

8.Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení.

Problémem tohoto pravidla a jeho upřesňujícího vysvětlení v rámci metodiky je především přílišná obecnost. Nelze taxativně vymezit veškeré možné situace či přístupy, které by mohly nastat. Uveďme alespoň nejběžnější příklady.

Nejčastěji se vyskytující skupiny:

 1. Způsob použití – příkladem může být situace, kdy obsah webové stránky předpokládá, že uživatel již předtím navštívil jinou webovou stránku či je schopen vnímat (pravidlo 24) a rozpoznávat barvy (pravidlo 3).
 2. Výstupní zařízení – veškerý obsah musí zůstat přístupný bez ohledu na to, zda uživatel pro přístup k internetu používá běžný webový prohlížeč, hlasovou čtečku, PDA, apod. Na některá výstupní zařízení a jejich požadavky se konkrétněji zaměřují jiná pravidla této metodiky.
 3. Ovládací zařízení – bez ohledu na to, zda uživatel ovládá webové stránky klávesnicí, trackballem či jiným zařízením, musí veškeré informace na webu zůstat dostupné.

Příklady porušení pravidla

Příkladem nedodržení nezávislosti na vstupním zařízení jsou webové stránky SME Union, které jsou kvůli nevhodnému technickému zpracování navigace prakticky neovladatelné za pomoci myši.
SME Union – nedodržení nezávislosti na vstupním zařízení

Ovlivněné skupiny uživatelů

Obecná definice pravidla způsobuje, že pro specifické situace může být ve své podstatě jeho dodržení klíčové z pohledu všech skupin ať už uživatelů s hendikepem či bez něj.
 • Zrakově postižení
 • Sluchově postižení
 • Pohybově postižení
 • Kognitivně postižení
 • Uživatelé alternativních zařízení
 • Uživatelé bez hendikepu

Testování

Až doposud bylo nejlepší možné manuální testování. Ke kontrole splnění tohoto pravidla lze ale v některých situacích využít nástroje jako Cynthia Says, aDesigner nebo WebXACT. Lze zároveň najít mnoho situací a případů, kdy je manuální provedení kontroly nevyhnutelné.

9. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení.

Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením.

Tvůrce webu by neměl předpokládat, že všichni uživatelé mají stejné technologické možnosti sloužící k zobrazení webu. Jedná se například o technologie Flash nebo JavaScript, které nejsou ve všech prohlížečích ve výchozím stavu podporovány. Uživatelé by se tak nedostali k požadovaným informacím.

Pokud není technicky možné kód webu optimalizovat pro všechny prohlížeče, musí být uživatelům sděleno, jaké programové vybavení je pro prohlížení webu nutné a jakým jiným způsobem lze informaci získat.

Příklad porušení pravidla

Na webu eFotbal.cz je nemožné se bez technologie JavaScript dostat k Live výsledkům. eFotbal.cz – Live výsledky eFotbal.cz – Live výsledky bez JavaScriptu

Ovlivněné skupiny uživatelů

Obdobně jako u předchozího pravidla i zde příliš obecná definice pravidla způsobuje, že pro specifické situace je dodržování pravidla klíčové z pohledu všech skupin ať už uživatelů s hendikepem či bez něj.
 • Zrakově postižení
 • Sluchově postižení
 • Pohybově postižení
 • Kognitivně postižení
 • Uživatelé alternativních zařízení
 • Uživatelé bez hendikepu

Testování

Ke kontrole splnění tohoto pravidla lze ale v některých situacích využít nástroje jako Cynthia Says, aDesigner nebo WebXACT. Lze zároveň najít mnoho situací a případů, kdy je manuální provedení kontroly nevyhnutelné.

10. Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře.

Kompletní změna obsahu stránky by měla být důsledkem akce uživatele, očekává-li, že ke změně dojde. Zejména to platí na prokliky na odkaz a v případě odesílání formulářů (neplést si s výběrem konkrétních položek ze seznamu, jež nejsou akcí, která by vyvolala změnu stránky v podobě načtení či přesměrování obsahu). Navíc pro uživatele, kteří z webu přistupují prostřednictvím hlasové čtečky, může kompletní změna obsahu stránky bez akce uživatele způsobit naprostou ztrátu orientace na webu.

Problémem, který pravidlo zahrnuje, je i automatická aktualizace konkrétní stránky, která je typická pro zpravodajské servery.

Techniky splnění pravidla

Na webové stránce nepoužívejte skripty a jiné podobné prostředky, které by automaticky, bez podnětu uživatele, otevřely novou stránku nebo uživatele přesměrovaly jinam. Otevření nové stránky nebo přesměrování je možné jen v případě, že uživatel vědomě klikne na odkaz nebo na formulářové tlačítko.

Příklady porušení pravidla

Typickým příkladem porušení pravidla jsou sportovní online přenosy, kde se stránka obnovuje automaticky bez přímé akce uživatele.iDnes.cz – online přenosy

Ovlivněné skupiny uživatelů

Obzvláště uživatelé zrakově postižení a uživatelé s kognitivními poruchami mohou mít problémy se získáváním hledaných informací.
 • Zcela nevidomí a těžce zrakově postižení
 • Kognitivně postižení
 • Uživatelé s problémy s pamětí
 • Uživatelé s problémy při řešení problémů
 • Uživatelé alternativních zařízení

Testování

Pro ověření tohoto pravidla je zejména zapotřebí manuálního testování.

11. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn.

Práce s nově otevíranými okny je opět záležitostí uživatelského rozhraní webového prohlížeče. Webová stránka by do tohoto chování neměla zasahovat. Kde se schovává nebezpečí při otevírání nových oken? Běžné a očekávané chování webového prohlížeče je zobrazit po následování odkazu nebo odeslání formuláře novou stránku v rámci stejného okna. Jiné chování je bez předchozího varování ze strany uživatele neočekávané a může způsobit komplikace při ovládání webu.

Mnohem závažnější situace může nastat při otevírání nového okna pro uživatele screen readeru. Hlasový výstup může začít předčítat obsah z nové stránky, kde mohou být zobrazeny informace zcela nesouvisející, či pouze informace kontextově související s původním obsahem (například nápověda k formuláři). Tento kontext ale může uživateli, který nevnímá stránky vizuálně, uniknout.

Dalším případem jsou automaticky otevíraná okna, která se otevřou během načítání původního okna. Výsledek je ten, že je například uživateli hlasové čtečky předčítán obsah z nového okna a nikoliv okna hlavního a uživatel o tom není srozuměn.

Techniky splnění pravidla

Okna, která se automaticky otevírají, by na webu neměla být nikdy použita. Většina webových prohlížečů zobrazení těchto oken ve svém výchozím nastavení blokuje, takže se k uživateli informace sdělovaná tímto způsobem vůbec nemusí dostat.V případě, že je nutné otevřít stránku v novém okně, uživatel musí být o této skutečnosti informován, nejenom pomocí atributu TITLE, ale hlavně samotným textem odkazu nebo odesílacího formulářového tlačítka.

Příklady porušení pravidla

Na webu www.pardubickykraj.cz se do nových oken otevírají odkazy na elektronickou podatelnu a systém pro elektronickou distribuci dokumentů, aniž by o této skutečnosti byl uživatel nějakým způsobem informován.Pardubickykraj.cz – online podatelna se otevírá do nového okna

Ovlivněné skupiny uživatelů

Nejčastěji ovlivněnou skupinou jsou uživatelé těžce zrakově postižení a uživatelé s kognitivními poruchami.
 • Zcela nevidomí a těžce zrakově postižení
 • Uživatelé s problémy s pamětí
 • Uživatelé s problémy při řešení problémů

Testování

Pro ověření tohoto pravidla je zejména zapotřebí manuálního testování.

12. Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.

Tvůrce/správce webové stránky musí zajistit, že žádná animace či dynamicky se měnící prvek na webové stránce se trvale (více než třikrát po sobě) nemění s frekvencí větší než třikrát za sekundu. Pravidlo 12 ještě upřesníme tím, že kromě blikání (změna viditelnosti prvku, přepínání pozitivního a negativního zobrazení či výrazné změny barevnosti prvku) je v rámci pravidla dále zmíněno pulzování (cyklická změna velikosti) a kmitání (opakovaný pohyb sem a tam).

Nedodržení tohoto pravidla může být nepříjemné pro některé kognitivně postižené uživatele, kdy důsledkem může být i epileptický záchvat.

Příkladem, kde se problém blikání a kmitání či pulzování může vyskytnout, jsou grafické reklamní bannery nebo různé pohybující se předměty.

Techniky splnění pravidla

Na webu byste se měli vyvarovat použití nestandardních HTML elementů BLINK a MARQUEE, případně jiných multimediálních prvků (animace, flash videa, atp.), které by se měnily rychleji než třikrát za sekundu.

Příklady porušení pravidla

Příkladnou ukázkou porušení pravidla jsou blikající bannery na webu bannerhelp.net Bannerhelp.net – blikající bannery

Ovlivněné skupiny uživatelů

Nejvýraznější postiženou skupinou jsou kognitivně postižení uživatelé.Epilepsii, která je jedním z těchto typů kognitivního postižení, nelze obecně přiřadit k žádné konkrétní podskupině kognitivně postižených.
 • Uživatelé s problémy s pamětí
 • Uživatelé s postiženími při řešení problémů
 • Uživatelé s poruchami soustředění
 • Uživatelé s poruchami učení
 • Ostatní kognitivně postižení
 • Zcela nevidomí a těžce zrakově postižení
 • Uživatelé s vadou zraku
 • Uživatelé s poruchami barevného vnímání
 • Dočasně zrakově postižení

Testování

Pro ověření tohoto pravidla je zejména zapotřebí manuálního testování. V některých případech můžete využít online nástroje AccessColor nebo Color Contrast Analyser.

13. Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.

Zvuk přehrávaný na pozadí stránky nevyvolaný akcí uživatele má rušivý vliv, který způsobuje pokles návštěvníkova soustředění a koncentrace. Například uživatelé, kteří používají screen readery, budou díky dalšímu, souběžně přehrávanému zvuku neschopni správně porozumět hlavnímu obsahu webu.

Pokud je opravdu nutné zvuk na webu použít, musí mít uživatel k dispozici jasný a jednoduchý mechanismus, jak tento zvuk vypnout, pozastavit nebo upravit jeho hlasitost. Ovládací mechanismus může mít vliv jen na zvuk přehrávaný na stránce, nesmí ovlivňovat nastavení ostatního zvuku v počítači uživatele. V opačném případě by uživatelé s hlasovou čtečkou měli opět problémy, protože by jim ovládací mechanismus mohl čtečku vypnout a oni by se nedostali k obsahu webu.

Techniky splnění pravidla

Použijete-li na webové stránce zvuk, který zní déle než tři sekundy, měli byste na stránce zobrazit ovládací prvky, kterými by bylo možné zvuk ovládat (zastavit, upravit hlasitost). Pokud nelze webové stránky doplnit o tyto ovládací prvky, použití zvuku se vyhněte.

Příklady porušení pravidla

Na profilu uživatele serveru Lide.cz se v komentářích nachází ozvučené flashvideo, jehož zvukový doprovod nelze vypnout.Profil na Lide.cz – přehrávání zvuku na pozadí

Ovlivněné skupiny uživatelů

Nejvýraznější postiženou skupinou jsou kognitivně postižení uživatelé.Epilepsii, která je jedním z těchto typů kognitivního postižení, nelze obecně přiřadit k žádné konkrétní podskupině kognitivně postižených.
 • Uživatelé bez hendikepu
 • Uživatelé s postiženími při řešení problémů
 • Uživatelé s poruchami soustředění
 • Uživatelé s poruchami učení
 • Ostatní kognitivně postižení

Testování

Pro ověření tohoto pravidla je zejména zapotřebí manuálního testování.

14. Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout.

Tvůrci webových stránek by se měli vyvarovat nastavení časových limitů pro použití dané stránky návštěvníkem. Novému návštěvníku trvá určitou dobu, než se na stránce zorientuje a zjistí, jestli je na stránce informace, kvůli které na web zavítal. Tvůrce webu nemůže přesně tuto dobu určit, protože každému návštěvníku tento proces trvá různě dlouho.V případě, že není jiné východisko a musí se na stránce časový limit použít, měl by mít uživatel možnost si čas prodloužit nebo časový limit zcela vypnout.

To se samozřejmě nevztahuje na weby, jejichž charakter prodloužení či vypnutí časového limitu vylučuje. Takovým webem může být například on-line IQ test, kde časový limit hraje velkou roli ve vyhodnocování výsledků.

Techniky splnění pravidla

Pokud je na procházení webové stránky vymezen jen určitý čas, uživatel musí být o této skutečnosti informován. Dále je nutné uživateli sdělit, za jak dlouhou dobu časový limit skončí (například pomocí textového počítadla) a dát mu možnost limit prodloužit nebo ho vypnout (pomocí nějakého ovládacího prvku).

Příklady porušení pravidla

Klasickým příkladem porušení pravidla je web České Spořitelny, kde neaktivního uživatele systém odhlásí z databáze po třech minutách, tj. vyplňují-li nějakou položkou, která si žádá důsledné překontrolování, není šance tak učinit ve tří minutovém intervalu.Servis 24 – automatické odhlášení

Ovlivněné skupiny uživatelů

Nejvýraznější postiženou skupinou jsou kognitivně postižení uživatelé.
 • Uživatelé s problémy s pamětí
 • Uživatelé s postiženími při řešení problémů
 • Uživatelé s poruchami soustředění
 • Uživatelé s poruchami učení
 • Ostatní kognitivně postižení

Testování

Pro ověření tohoto pravidla je zejména zapotřebí manuálního testování.

Přehled vlivu všech pravidel v kategorii na jednotlivá postižení

Poznámka: článek byl upraven dne 23. 12. 2008.

Komentáře

 1. BoB | 9. 12. 2008 18:29 |

  Příkladem nedodržení nezávislosti na vstupním zařízení jsou webové stránky Žďáru nad Sázavou, které pro velké množství chyb ve zpracování HTML kódu nejsou ovladatelné pouze pomocí klávesnice.Uživatelé pracující s myší se tak nemohou k některým prezentovaným informacím vůbec dostat. A jste si tím jist?

 2. Lubomír Hauerland | 9. 12. 2008 19:22 |

  O to víc pobaví, že se obrázky v tomto příspěvku V Opeře otevírají v lightboxu mimo zorné pole obrazovky.

 3. Luboš Plotěný | 9. 12. 2008 22:51 |

  [2] Lubomíre, děkujeme za upozornění, pokusíme se to co nejrychleji opravit. Zároveň mě těší, že jste se o to víc pobavil.

 4. Valašek | 30. 4. 2023 12:33 |

  <!--texy-->Mobilní verze by si zasloužila trošku poladit :)

RSS komentářů k článku "Práci s webovou stránkou řídí uživatel"

Přidat komentář

(povinné)

(povinné - nebude zveřejněn)

Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> . Používat můžete i Texy.