Studie Přístupnost webových stránek státní správy

Celkové hodnocení

Autoři materiálu Přístupnost webových stránek orgánů státní správy zhodnotili přístupnost webových stránek vlády, jednotlivých ministerstev, parlamentu, vybraných obcí a vybraných státních úřadů. Bylo hodnoceno plnění deseti pravidel vybraných z Best practice – Pravidel pro tvorbu přístupného webu pro účely novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Weby byly hodnoceny školní stupnicí 1–5.

Nejlepším hodnoceným webem byly stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) s výslednou známkou 1,2. Z deseti pravidel získal web osm jedniček, známku dvě obdržel za nedostatečné poskytování textových alternativ k netextovým prvkům a za občasné porušení pravidla, které u každé stránky vyžaduje smysluplný název, odpovídající jejímu obsahu.

Nejhůře si v hodnocení vedl web České obchodní inspekce (www.coi.cz), který v žádném z hodnocených bodů nezískal lepší známku než trojku a výsledné hodnocení znělo 4,0.

Průměrná známka všech hodnocených webů činila 2,56, stránky vlády a jednotlivých ministerstev získaly v průměru hodnocení 2,18. Ještě lépe se dařilo webům v kategorii „Parlament a prezident“, kde průměr dosáhl hodnoty 1,93.

Ukázky nedostatků

Následující příklady ukazují několik typických prohřešků, které mohou pro některé uživatele být závažnou překážkou přístupnosti. Z každé skupiny pravidel jsme vybrali jedno, které bývá často porušováno.

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

Web Ministerstva zahraničních věcí ČR je názornou ukázkou porušení pravidla, podle kterého by měl

„každý netextový prvek nesoucí významové sdělení mít textovou alternativu.“

Hlavní navigace je zde tvořena pomocí obrázků, ke kterým není přiřazena alternativní textová podoba. Uživatelé, kteří nejsou schopni vizuálně vnímat obrázky a používají například hlasové čtečky, tak nemají vůbec přístup k hlavnímu navigačnímu mechanismu webu a v důsledku toho nemohou web vůbec používat.

www.mzv.cz s vypnutými obrázky:

Web ministerstva zahraničních věcí s vypnutými obrázky

Ovládání webu je jasné a pochopitelné

Na webových stránkách města Kladno lze najít jasný příklad nekonzistence hlavního navigačního mechanismu a tím porušení pravidla znějícího:

„Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách.“

Na různých stránkách je hlavní navigace řešena různým technickým i vizuálním způsobem. Ovládání a pohyb po webu je tak pro uživatele velice komplikovaný.

http://www.mestokladno.cz – navigace na titulní stránce

Město kladno – navigace na titulní stránce

http://www.mestokladno.cz – navigace na podstránce

Město Kladno – navigace na podstránce

Odkazy jsou zřetelné a návodné

Pravidlo důležité pro snadnou orientaci na webu říká:

„Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu„

Velice často lze porušení tohoto pravidla v podobě nejednoznačných textů odkazů najít například na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR. V textu jsou velmi často jako odkazy použity fráze „zde“, „pokračování textu zde“ apod. Výsledkem je, že například uživatel hlasové čtečky, který si nechá pro urychlení práce s webem přečíst pouze texty odkazů, se z těchto textů nedozví nic o cíli a významu odkazů. Musí si tak pro zjištění těchto informací nechat čtečkou prezentovat celý obsah webové stránky.

www.mdcr.cz – odkazy na úvodní stránce webu:

Ministerstvo dopravy – texty odkazů na úvodní stránce

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

„Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.“

Jak může nedodržení tohoto pravidla v praxi vypadat, znázorňuje následující obrázek, kde je vidět, že v případě, kdy může uživatel vnímat web města Pardubice zrakem (horní část obrázku), není pro něj problém jasně identifikovat nadpisy a odvodit strukturu textu. Na druhou stranu například uživatel hlasové čtečky (jak vidí web hlasová čtečka simuluje dolní část obrázku) nemá žádnou možnost odvodit strukturu textu, protože nadpisy nejsou umístěny v patřičných elementech jazyka HTML, které jsou pro tento typ informace určeny.

http://www.mesto-podebrady.cz – grafická podoba webu

Město Poděbrady – grafická podoba webu

http://www.mesto-podebrady.cz – bez vizuálního formátování

Město Poděbrady – bez vizuálního formátování