Srovnání verzí pravidel přístupnosti

Problematika přístupnosti webových stránek v rámci Evropské unie spadá pod dlouhodobý program označovaný jako eAccessibility, který se obecně zaměřuje na práva nějakým způsobem hendikepovaných osob – s důrazem na elektronickou výměnu informací. V rámci tohoto programu je za výchozí metodiku považována metodika Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), kterou vytváří pracovní skupina Web Accessibility Initiative (WAI) spadající pod mezinárodní organizaci World Wide Web Consortium (W3C).

Co to znamená pro členské státy Evropské unie? Že budou vytvářet veřejné webové stránky, které jsou v souladu s dokumentem WCAG. Neznamená to tedy, že by všechny členské státy musely jako metodiku přístupnosti používat WCAG – mohou mít vytvořeny i vlastní metodiky, které však musí být po obsahové stránce v souladu s WCAG. To je právě případ České republiky.

Původní pravidla přístupnosti vznikla v roce 2004 a byla vytvořena bez ohledu na mezinárodní metodiku WCAG. Stará pravidla přístupnosti tedy musela být revidována tak, aby byla s WCAG v souladu.

Pravidla, která byla vypuštěna (převážně z důvodu chybějící opory ve WCAG):

 • Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem.
 • Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný.
 • Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku.
 • Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky.
 • Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasně vymezující míru přístupnosti webu

a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá stránka webu.

 • Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny.
 • Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku.
 • Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou.
 • Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě.
 • V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu.

Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy.

Nově přidaná pravidla:

 • Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, pokud nejsou jen alternativou k existujícímu textovém obsahu.
 • Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
 • Pokud na webové stránce hraje jakýkoliv zvuk více než tři sekundy, je možné tento zvuk vypnout nebo upravit jeho hlasitost nezávisle na nastavení ostatního zvuku v počítači uživatele.
 • Pokud je obsah webové stránky závislý na nějakém časovém limitu, uživatelé mají pro jeho přečtení a použití dostatek času.
 • Bloky obsahu, které se opakují na více www stránkách, je možné přeskočit.
 • Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, je k dispozici dostatečně popisná informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud je to možné, je k dispozici rovněž informace, jak chybu opravit.
 • Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.

Některá další pravidla byla upravena, smysl se ale nijak zásadně nezměnil. Ze seznamu změn je zřejmé, že nová verze pravidel je oproti staré mnohem více benevolentní vůči prohřeškům webdesignérů. Známý webdesigner Petr Staníček připravil ukázkovou stránku, která nedostatky nové verze pravidel demonstruje. Můžete si jí prohlédnout na

http://pixy.cz/…istupny_web/.

Vzhledem k vypuštění některých důležitých pravidel je tedy otázkou, zda nová verze pravidel přístupnosti je pro handicapované občany krokem kupředu, nebo spíše úlevou pro některé webdesignéry.

Další odkazy a zdroje: