Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) jsou vůbec první pravidla zabývající se přístupností webu, která vytvořila skupina WAI (Web Accessibility Initiative) spadající pod W3C (World wide web consortium). V současné době je platná verze WCAG 2.0, která podobu ofociálního doporučení W3C dostala 11. 12. 2008. Podívejme se tedy blížeji na jednotlivé verze metodiky WCAG:

WCAG 2.0

Verze WCAG 2.0, pojímá webové technologie webové technologie mnohem šířeji než dřívější verze. Snaží se ohlídat v rámci přístupnosti všechny možné aspekty, se kterými se na internetu můžeme v dnešní době setkat.

WCAG 2.0 se dělí do 4 základních principů

 1. Obsah musí byt vnímatelný.
 2. Prvky v rozhraní musejí byt ovladatelné.
 3. Obsah a ovládací prvky musejí být pochopitelné.
 4. Obsah musí být natolik robustní, aby pracoval s dnešními i budoucími technologiemi (včetně kompenzačních pomůcek).

V rámci principů jsou definována pravidla

Pod každým z principů se skrývá několik pravidel (celkem jich je 12), na která jsou navázána tzv. „kontrolní kritéria“, vůči kterým je možno webový obsah testovat a ověřovat jeho soulad s danými kritérii. To, do jaké míry obsah vyhovuje danému kritériu, popisují tři úrovně A (nejnižší), AA, AAA (nejvyšší).

Součásti metodiky WCAG 2.0

Detailní výklad pravidel a kontrolních kritérií je obsahem dokumentu s označením Understanding WCAG 2.0, který je součástí metodiky. Techniques for WCAG 2.0 je druhým souvisejícím dokumentem, ve kterém najdete popsány desítky technických postupů, jak naplnit požadavky na přístupnost webového obsahu dle WCAG 2.0, a zárověň popis typických prohrešků proti přístupnosti.

Aktuální verzi WCAG 2.0 najdete na http://www.w3c.org/TR/WCAG20/. K dispozici je i český překlad metodiky.

WCAG 1.0

Ačkoliv je tato verze pravidel inspirací pro další nově vzniklé metodiky, skýtají se v ní pro dnešní dobu jisté nedostatky, proto se začalo pracovat na verzi WCAG 2.0, které by měla přístupnost na webu oproti verzi 1.0 řešit ve větší míře, tzn. řešit veškeré možnosti, které se dnes na internetu vyskytují.

Verze WCAG 1.0 obsahuje 14 obecných pravidel, které představují základní principy přístupnosti. Každé z těchto pravidel dále obsahuje kontrolní body vysvětlující konkrétní daný problém. Každý kontrolní bod má též přirazenou prioritu nebo-li označení důležitosti onoho bodu.

Priority jsou celkem 3:

 • Priorita 1 (nejvyšší) – kontrolní bod musí být dodržen, jinak budou informace jedné nebo více skupinám uživatelů nepřístupné. Splnění tohoto kontrolního bodu je základním požadavkem, aby některé skupiny uživatelů byly schopné webové dokumenty užívat.
 • Priorita 2 (střední) – kontrolní bod by měl být dodržen, jinak budou informace jedné nebo více skupinám uživatelů obtížně přístupné. Splnění tohoto kontrolního bodu odstraní závažné překážky v přístupnosti webových dokumentů.
 • Priorita 3 (nižší) – kontrolní bod musí být dodržen, jinak budou informace jedné nebo více skupinám uživatelů poněkud obtížně přístupné. Splnění tohoto kontrolního bodu zlepší přístup k webovým dokumentům.

Kontrola dle WCAG 1.0 může probíhat ve třech následujících formách:

Kontrola kontrolních bodů:

 1. pouze s prioritou 1 (označováno jako úroveň přístupnosti A)
 2. s prioritou 1 a 2 (úroveň přístupnosti AA)
 3. s prioritou 1, 2 a 3 (úroveň přístupnosti AAA)

Výčet 14ti základních pravidel:

 1. Poskytujte ekvivalentní alternativy zvukového a vizuálního obsahu.
 2. Nespoléhejte se pouze na barvu.
 3. Používejte správně značky a styly.
 4. Objasněte použití přirozeného jazyka..
 5. Vytvářejte tabulky, které jdou snadno transformovat.
 6. Zajistěte snadnou transformaci stránek, které využívají nové technologie.
 7. Zajistěte možné uživatelské ovládání změn obsahu, které jsou závislé na čase.
 8. Zajistěte přímou přístupnost vloženého uživatelského rozhraní.
 9. Navrhujte stránky nezávisle na zařízení..
 10. Používejte prozatímní řešení.
 11. Používejte technologie a pravidla W3C.
 12. Poskytujte informace, které napomůžou orientaci a udržení souvislostí.
 13. Používejte jasné navigační mechanismy.
 14. Zajistěte, aby dokumenty byly jasné a jednoduché.

Vraťme se k úvahám, proč není WCAG 1.0 dnes tak úplně ideální: Odpovídá nám již samotné datum vydání. Při pohledu na požadavky dnešní doby je některým kontrolním bodům chybně přiřazena priorita. Navíc, aktuálním požadavkům nevyhovují některé samotné kontrolní body a některé jim naopak chybí.

Verze WCAG 1.0 je k dispozici na http://www.w3c.org/TR/WCAG10/

Z těchto důvodů se WAI rozhodli, že WCAG přepracují a vydali novou verzi s názvem WCAG 2.0.